HITZA HITZ MANIFIESTO


HITZA HITZ
Euskal Herriari bai
Bakeari bai
Elkarrizketa politikoari bai
Erabakitze eskubideari bai
Euskal Herriari Bai
• Gaurko eguna, 2008ko urriaren 25a, hautatua zitzaien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa euskal lurraldeetako herritarrei, eusko Legebiltzarrak legez onartua zuen kontsultan parte hartzeko. Kontsulta legeari, Espainiako Gobernuak eta bere presidente Jose Luis Rodriguez Zapaterok helegitea aurkeztuta, Espainiako Erreinuko auzitegi Konstituzionalak epaia adostu eta debekua dio ezarri.
• Gernikatik hasi -eta Amorebieta, Durango, Urkiola eta Legutiano tarteko- hemen, Gasteizen batu gara euskal herrialde desberdinetatik etorritako hautetsiak, Europari eta munduari begira, adierazi eta aldarrikatzera izan bagarela, badela gugan Herririk, eta badela gugan, libre eta demokratikoki gure etorkizuna erabakitzera deituak eta galdetuak izateko eskubiderik.
• Gaur eta hemen, guztiok bat eginik –eta bat eginik, nor bere proiektu politikoen ordezkaritzatik eta nor bere lurralde esparru juridikotik- argi nahi dugu adierazi, Europako gainontzeko herri guztien artean berezko nortasuna duen Herria dela geurea, berezko historia, gizarte-antolakuntza eta kultura ondare dituela, eta bi estatutan kokatutako zazpi lurraldetan du bere leku geografikoa.
Bakeari Bai
• Giza eskubide guztien aldeko konpromisoa geurea dela nahi dugu adierazi; giza eskubide guztiak eta guztienganakoak. Bakean eta libertatean bizitzeko gure eskubidea nahi dugu aldarrikatu. Helburu nagusi dugu Bakea, banakako eta taldeko gure erantzukizuna; geure eskubide ere bada, euskal gizarte garen aldetik.
• Uko egiten diogu biolentzia edo mehatxu orori eta berauen erabilerari, dela egoera politikoa aldarazteko, dela –soluzio bila ibilita- eman litezkeen elkarrizketa eta negoziazio prozesuengan eragina izateko. Bakea zor dio ETAk herri honi. Eskatzen diogu ETAri adierazi beza, biolentziari behin betiko uko egiteko egiazko borondatea duela; hala exijitzen diogu; halako erabakia izango baita prozesu berria hasteko lehen urratsa, eta hortik aurrera, biolentziaren behin betiko amaiera adostuta, etorriko baitzaio geure herriari bakezko etorkizun oparoa.
• Bake-lorpena, gatazka politikoen konpontze bideetatik bereiztearen irizpidea geure egiten dugu. Hortaz diogu, biolentzia ezin erabili litekeela arazo politikoei konponbidea bilatu edo ukatu aitzakiatan.
• Salatu nahi ditugu auzitegietako gehiegikeriak, legediarenak, pertsona, talde, alderdi politiko, hedabide, buruzagi politiko nahiz erakundeenganakoak; berauen eskubideak, berauen askatasuna eta zor zaien berme demokratikoa urratuta ikusi duten neurrian.
Elkarrizketa politikoari Bai
• Herriaren ordezkari politiko garen aldetik, argi nahi dugu adierazi, mugarik gabeko, bazterketarik gabeko elkarrizketa prozesuen alde, gure konpromisoa, alderdi politiko guztien artean adostasuna lortuta, izaera politikoa duen gatazka soluzio bidean jartzearren.
• Normalizazio politikoak eskatzen ditu, bazterketa baino bat-egite ahaleginak; eskatzen ditu baldintzetan berdintasuna aniztasuna bermatzeko; eskatzen ditu alderdi politikoenganako mehatxuak desagertzea eta gizarteko adierazpen politiko orok izan dezala bere legezko adierazpena. Mintzamena, elkarrenganako errespetua, bide demokratikoen aldeko konpromisoa (soilik haienganakoa) dira normalizazio politikorako jatorrizko premisak.
Erabakitze eskubideari Bai
• Libreki erabakitzea dute herri guztiek berezko eskubide. Euskal Herriak berea du, bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea; berea du galdetua izateko eskubidea eta hala adierazitako borondatea, errespetatua izatekoa.
• Gaur, XXI. mendea hasi dugun honetan eta printzipio demokratikoaren argitan, ezin ezarri litezke ezta indarrean mantenu ere, alde bakarreko irizpideetatik eraikitako egitura politikoak, betoa eta debekua oinarri dituztela, espainiar nahiz frantziar subiranotasuna aldarrikatzea -soilik haiena- zilegi jota.
• Printzipio demokratikoak eskatzen baitu, tarteko direnen aldetik elkarrenganako errespetua, aintzat elkar hartzea; eta ondorioz, hortik aurrera, akordioak itxi, beren baitan izate politiko desberdinak egon badaudela aitortuta, elkarbizitzarako ateak irekitzeko.
Inposaketa, biolentzia, eta debekua etorkizunik ez duten erabaki eta neurriak dira, eta tamalez, geure Herriari bere egunerokoan ezartzen zaizkionak. Protagonista nagusi, euskal gizartea da; hala da, eta hala behar du. Demokrazian sakontze egitasmoek; banakakoen konpromisoa nahiz taldekoena…, erabakigarri dira Herri honetako gehiengo soziala babesteko, bakea eta libertate bila, akordio berrien ahaleginetan. Bide-zidorrik ez dago, ezta soluzio magikorik ere. Hitza hitz, pausoz pauso, geure Herriarentzat bakea eta bere erabakitze eskubidea helburu, bidetik atera gabe aurrera egiteko… hauek geure hitzak, geure konpromisoa, horra!

HITZA HITZ
Sí al Pueblo Vasco
Sí a la Paz
Sí al Diálogo Político
Sí al Derecho a Decidir
Sí al Pueblo Vasco
• Hoy, día 25 de octubre del año 2008, la ciudadanía de los territorios vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa estaba convocada para participar en la Consulta aprobada por Ley en el Parlamento Vasco. Una ley de Consulta que previo recurso del Gobierno de España y su Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido prohibida por sentencia del Tribunal Constitucional del Reino de España.
• Partiendo de Gernika, pasando por Amorebieta, Durango, Urkiola y Legutiano, nos hemos reunido en Gasteiz, electos de los diferentes territorios vascos para manifestar y proclamar ante Europa y ante el mundo nuestra existencia como Pueblo y nuestro derecho a ser consultados para decidir libre y democráticamente nuestro propio futuro.
• Con nuestra presencia conjunta y por encima de los diferentes proyectos políticos y ámbitos jurídico-territoriales que representamos, queremos dar testimonio de que somos un Pueblo con identidad propia en el conjunto de los Pueblos de Europa, depositario de un patrimonio histórico, social y cultural propio, y asentado geográficamente en siete territorios ubicados en dos estados.
Sí a la Paz
• Manifestamos nuestro compromiso con la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas y reclamamos nuestro derecho a vivir en paz y libertad. La paz es nuestro principal objetivo, nuestra responsabilidad individual y colectiva, nuestro derecho como sociedad vasca.
• Compartimos la oposición a cualquier forma de violencia o de amenaza del uso de la misma para alterar la situación política o los procesos de diálogo y negociación que pudieran establecerse para la búsqueda de soluciones. ETA debe la paz a este pueblo. Exigimos que exprese de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la violencia de una vez y para siempre. Esta decisión, constituye el primer paso para iniciar un proceso que conduzca al final dialogado y definitivo de la violencia y abra un futuro de paz, de convivencia y de reconciliación en nuestro Pueblo.
• Compartimos el criterio de desvincular el logro de la Paz y la resolución de los conflictos políticos. En consecuencia, la violencia no debe utilizarse ni para justificar ni para impedir la búsqueda de soluciones a los problemas políticos.
• Denunciamos los excesos legislativos y judiciales que han vulnerado los derechos, libertades y garantías democráticas de personas, grupos, partidos políticos, medios de comunicación y líderes políticos e institucionales.
Sí al Diálogo Político
• Como representantes democráticos de nuestro Pueblo, manifestamos nuestra voluntad y compromiso de impulsar un proceso de diálogo sin límites y sin exclusiones, entre todos los partidos políticos, con el fin de alcanzar un Acuerdo de Normalización Política que abra vías de solución a un conflicto histórico de naturaleza política.
• La normalización política requiere inclusión frente a exclusión e igualdad de condiciones para garantizar el pluralismo, lo que significa que ningún partido debe ser objeto de amenaza y que todas las expresiones políticas de nuestra sociedad deben tener una expresión legal. La palabra, el respeto mutuo y el compromiso con las vías única y exclusivamente democráticas, son las premisas de partida para la normalización política.
Sí al Derecho a Decidir
• Todos los Pueblos tienen derecho de libre determinación. El Pueblo Vasco tiene derecho a decidir su propio futuro, a ser consultado y a que su voluntad democráticamente expresada sea respetada.
• Hoy, en los comienzos del siglo XXI, y a la luz del principio democrático, no es posible imponer y mantener en el tiempo, estructuras políticas construidas desde la unilateralidad y el principio de veto y prohibición, desde la proclamación de la soberanía española y francesa como únicas fuentes de legitimidad.
• El principio democrático exige reconocimiento y respeto de las partes, y consecuentemente, acuerdos que reconozcan la existencia de distintos sujetos políticos y permitan la articulación de un sistema de convivencia entre los mismos.
La imposición, la violencia y la prohibición, constituyen prácticas y decisiones sin futuro, que desgraciadamente están presentes en la vida de nuestro Pueblo. La sociedad vasca es y debe ser la principal protagonista. Los procesos de profundización y maduración democráticas, el compromiso individual y colectivo, resultan determinantes para que la mayoría social de este país sea respetada en la búsqueda de nuevos acuerdos que nos permitan vivir en paz y libertad. Tampoco existen atajos, ni soluciones mágicas. Hitza hitz, paso a paso, sin desviarnos del camino de los objetivos de la Paz y el Derecho a Decidir de nuestro Pueblo. Ésta es nuestra palabra, éste es nuestro compromiso para seguir construyendo el futuro de nuestro pueblo.

HITZA HITZ
Oui au Pays Basque
Oui à la Paix
Oui au Dialogue Politique
Oui au Droit de Décider
Oui au Pays Basque
• Aujourd'hui, 25 Octobre 2008, les citoyens des territoires basques d'Araba, Bizkaia et Gipuzkoa ont été appelés à participer à la consultation adoptée par Loi au Parlement Basque. Une Loi de Consultation à laquelle a fait appel le gouvernement espagnol et son Président José Luis Rodríguez Zapatero, et qui a ensuite été interdite par une décision de la Cour Constitutionnelle du Royaume d'Espagne.
• Partant de Gernika, en passant par Amorebieta, Durango, Urkiola et Legutiano, les élus des différents territoires basques, nous sommes ici réunis, à Gasteiz afin d'exprimer et de proclamer devant l'Europe et le reste du monde notre existence en tant que peuple et notre droit à être consulté afin de décider librement et démocratiquement de notre propre avenir.
• Avec notre présence commune et au-dessus des différents projets politiques et domaines territoriaux et juridiques que nous représentons, nous voulons témoigner que nous sommes un peuple avec sa propre identité au sein des peuples d'Europe, dépositaire d'un patrimoine historique, social et culturel propre, et géographiquement établi sur sept territoires situés dans deux États des deux côtés des Pyrénées.
Oui à la paix
• Nous exprimons notre engagement pour la défense de tous les droits de l'homme pour toutes les personnes, et nous réclamons notre droit de vivre en paix et en liberté. La paix est notre objectif principal, notre responsabilité individuelle et collective, notre droit, en tant que société basque.
• Nous sommes tous opposés à toute forme de violence ou de menace, de son utilisation pour modifier la situation politique ou pour influencer les processus de dialogue et de négociation qui pourraient être établis pour la recherche de solutions. L’ETA doit la paix à ce peuple. Nous exigeons qu’elle exprime sans équivoque sa volonté de mettre fin à la violence une fois pour toutes et pour toujours. Cette décision constitue le premier pas afin d’engager un processus menant à une fin dialoguée et définitive de la violence et ouvre un avenir de paix, de coexistence et de réconciliation dans notre peuple.
• Nous partageons le critère de dissocier l’obtention de la paix et la résolution des conflits politiques. En conséquence, la violence ne doit pas être utilisée ni pour justifier ni pour empêcher la recherche de solutions aux problèmes politiques.
• Nous dénonçons les excès législatifs et judiciaires qui ont porté atteinte aux droits, aux libertés et aux garanties démocratiques des individus, groupes, partis politiques, médias et dirigeants politiques et institutionnels.
Oui au dialogue politique
• En tant que représentants démocratiques de notre peuple, nous exprimons notre volonté et notre engagement de promouvoir un processus de dialogue sans limites et sans exclusions, entre tous les partis politiques afin de parvenir à un accord de Normalisation Politique qui ouvre des voies de solution à un conflit historique de nature politique.
• La normalisation politique exige l'inclusion et non l'exclusion ainsi que l'égalité des conditions pour garantir le pluralisme, ce qui signifie qu'aucun parti ne doit faire l'objet d'une menace et que toutes les expressions politiques de notre société doivent avoir une expression légale. La parole, le respect mutuel et l'engagement des voies exclusivement démocratiques, sont les points de départ pour la normalisation politique.
Oui au droit de décider
• Tous les peuples ont droit à l'autodétermination. Le Peuple Basque a le droit de décider de son propre avenir, d'être consulté et que sa volonté démocratiquement exprimée soit respectée.
• Aujourd'hui, au début du XXI siècle, et sous les feux du principe démocratique, il n'est pas possible d'imposer et de maintenir au fil du temps, des structures politiques construites depuis l’unilatéralité et le principe du droit de veto et d'interdiction, depuis la proclamation de la souveraineté espagnole et française, comme seules sources de légitimité.
• Le principe démocratique exige la reconnaissance et le respect des uns et des autres et, par conséquent, des accords qui reconnaissent l'existence de différents sujets politiques et qui permettent l'articulation d'un système de cohabitation entre eux.
L'imposition, la violence et la prohibition, constituent des pratiques et des décisions sans avenir qui, malheureusement, sont présents dans la vie de notre peuple. La société basque est et doit être le principal acteur. Le processus d'approfondissement et de maturation démocratiques, l’engagement individuel et collectif, sont essentiels afin que la majorité sociale de ce pays soit respectée dans la recherche de nouveaux accords qui vont nous permettre de vivre en paix et en liberté. Il n'y a pas de raccourci, pas de solution magique. Hitza Hitz, pas à pas, sans nous dévier du chemin des objectifs de la paix et du droit à décider de notre Peuple. Ceci est notre parole, c'est notre engagement pour continuer à construire l'avenir de notre peuple.

HITZA HITZ
Yes to the Basque people
Yes to peace
Yes to political dialogue
Yes to the right to decide
Yes to the Basque people
• Today, the 25th October, the population of the Basque territories of Araba, Bizkaia and Gipuzkoa had been called to take part in a consultation, approved by a Basque Act of Parliament. The Spanish government and its President, José Luis Rodríguez Zapatero appealed against this Consultation Act and a ruling of the Spanish Constitutional Court prohibited the consultation.
• Having left from Gernika and gone through Amorebieta, Durango, Urkiola and Legutiano, now, we elected representatives from different Basque territories have come together in Gasteiz to state and proclaim to the whole of Europe and the world that we exist as a people and that we have the right to be consulted and to decide our own future freely and democratically.
• Our presence here, over and above the different political ambitions we have and the legal-territorial spheres we represent, bears witness to the fact that we are a people with its own identity within all the other peoples of Europe, depositary of our own historical, social and cultural heritage and with geographical settlement in seven territories in two states.
Yes to peace
• We promise to defend all human rights and we claim our right to live in peace and freedom. Peace is our main objective, our individual and joint responsibility and our right as Basque society.
• We oppose any form of violence or threat of the use of violence to alter the political situation or the dialogue and negotiation processes that may be set up in order to search for solutions. ETA owes peace to our people. We demand that they unequivocally express their will to put an end to violence once and for all. This decision is the first step towards starting a process that ends with a definitive, negotiated end to violence and opens a future of peace, co-existence and reconciliation for our people.
• We believe that achieving peace should be dissociated from resolving political conflict. Hence, violence must not be used to either justify or prevent the search for solutions to political problems.

• We denounce the legislative and legal excesses that have violated the rights, freedoms and democratic guarantees of people, groups, political parties, the media and political and institutional leaders.
Yes to political dialogue
• As democratic representatives of our people, we are willing and committed to driving an all-inclusive, limitless process of dialogue between all political parties in order to reach a Political Normalization Agreement that opens the way to a solution for a historical conflict that is political in nature.
• For pluralism to be guaranteed, political normalization requires inclusion rather than exclusion and equality of conditions. This means that no party should be threatened and that all political beliefs in our society must have legal expression. The given word, mutual respect and commitment to exclusively democratic channels are the starting premises for political normalization.
Yes to the right to decide
• All peoples have the right to free determination. The Basque people have the right to decide their own future, to be consulted and that their democratically expressed will be respected.
• Now, at the beginning of the 21st century and in the light of democratic principles, it is no longer possible to impose and maintain over time political structures that were built on unilaterality, the veto principle and prohibition, using the proclamation of Spanish and French sovereignty as the only sources of legitimacy
• Democratic principles command respect and recognition from all sides and as a result, agreements that recognise the existence of different political subjects and allow the articulation of a system of co-existence between them.
Imposition, violence and prohibition are practices and decisions without a future and yet unfortunately they are present in the life of our people. Basque society is and should be the main protagonist. Processes of democratic deepening and maturing, individual and group commitment are all determining factors for the social majority of this country to be respected in its search for new agreements that allow us to live in peace and freedom. There are no short-cuts nor magic solutions. Hitza hitz, step by step, without leaving the path that leads us towards our objectives of peace and the right to decide for our people. This is our word and this is our commitment to carrying on building the future of our people.

Comentarios

URKIJO ha dicho que…
ETA GAINERA PRIMERAN PASATU DUGU. ZORIONAK GUZTIOI
xabier ha dicho que…
Goiz goizean hotza, eguerdian eguzkia eta asko eta askoren beroa.

Denok helikopteroari agurtzen eta munduari gure arrazoiak eta agurdioak erakusten.

Gure borroka lasaia agerian uzten.

Eta horrela jarraitu behar dugu.
xabier ha dicho que…
Goiz goizean hotza, eguerdian eguzkia eta asko eta askoren beroa.

Denok helikopteroari agurtzen eta munduari gure arrazoiak eta argudioak (zuzenketa) erakusten.

Gure borroka lasaia agerian uzten.

Eta horrela jarraitu behar dugu.